COVER STORY

กองทุน Bonsucro Impact Fund ได้รับรางวัลในโครงการสิทธิมนุษยชนเป็นครั้งแรก

เป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัลใหญ่ให้กับสองโครงการผ่านกองทุน Bonsucro Impact Fund (BIF) ภายใต้การเรียกร้องสิทธิมนุษยชน โครงการเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาบางอย่างที่พืชอ้อยกําลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนและงานที่มีคุณค่า

โครงการที่ประสบความสําเร็จได้แก่

  1. เครื่องมือประเมินผลสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านในโรงงานน้ำตาล – ประเทศบราซิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ 
  2. การใช้เครื่องมือดิจิทัลและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการยกระดับสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ – ในอินเดียและไทย 

เครื่องมือประเมินผลสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านในโรงงานน้ำตาล – ประเทศบราซิล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้)

หัวหน้าโครงการ: Proforest Brazil

ผู้ร่วมโครงการ: Imaflora Nestlé General Mills Barry Callebaut

Proforest และผู้ร่วมโครงการจะพัฒนาแนวทางและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตีความหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) และแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในส่วนของไร่อ้อยบราซิล ส่วนนี้เป็นงานต่อยอดจากที่คณะทำงานกำลังดำเนินการอยู่

โครงการนี้จะยกระดับเครื่องมือตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) เกี่ยวกับน้ำตาล และเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานของ HRDD ในพื้นที่ โดยเน้นไปที่ภาคส่วนบราซิล ซึ่งจะช่วยติดตามและสร้างความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังเพิ่มขีดความสามารถในภาคส่วนนี้ ด้วยการฝึกอบรมโรงงาน ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ นําร่องไปสู่แนวทางและเครื่องมือในการพัฒนา สิ่งนี้ต่อยอดจากงานที่ Proforest และ Imaflora ได้ทําร่วมกับ Nestle ในกรอบและโรดแมพของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนชุดเครื่องมือที่อยู่ในความรับผิดชอบของ Proforest ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม และเนื้อวัว

โครงการนี้จะใช้แนวทางที่เป็นระบบซึ่งเชื่อมโยงกับต้นเหตุของความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชน กลไก HRDD ไม่เพียงเปิดโอกาสให้โรงงานได้ระบุวิธีการโดยไม่เจาะจง หรือเมื่อใดที่พวกเขาจําเป็นต้องดําเนินการโดยตรงแล้ว แต่ยังรวมไปถึงการริเริ่มมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ ในส่วนของโรงงานและบริษัทในห่วงโซ่อุปทานยังคงสามารถระบุการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ อันเป็นส่วนหนึ่งของ HRDD

การใช้เครื่องมือดิจิทัลและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการยกระดับสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ – ในอินเดียและไทย

หัวหน้าโครงการ: Unilever

ผู้ร่วมโครงการ: International Organization for Migration (IOM) Coca Cola Diginex

โครงการนี้มุ่งเน้นการจัดการปัญหาการบังคับใช้แรงงานอย่างแพร่หลาย และช่องว่างในการเคารพสิทธิแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการเลือกปฏิบัติทางเพศ เช่น ค่าจ้างที่ไม่เท่าเทียม มีสิทธิ์มีเสียงไม่เท่ากัน ขาดสิทธิการเข้าถึงประกันสังคม และปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ที่ส่งผลกระทบถึงแรงงานชายหญิงข้ามชาติทั้งในประเทศ หรือระหว่างประเทศในห่วงโซ่คุณค่าของน้ำตาล


โครงการนี้เริ่มใช้นวัตกรรมแอปมือถือในการเก็บรวบรวมและจับภาพส่งกลับมาแจ้งปัญหาสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ผ่านการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ได้ปรับปรุงแบบสอบถามที่มีอยู่ให้เข้ากับคนงานไร่อ้อย จะเปิดตัวแอปนี้ให้กับโรงหีบอ้อยหลาย ๆ แห่งทั้งในอินเดียและไทย โดยเข้าถึงแรงงานไร่อ้อยข้ามชาติได้ถึง 250 คนในแต่ละพื้นที่ ข้อมูลที่รวบรวมผ่านแอปจะไปสนับสนุนการพัฒนาแผนปฏิบัติการให้กับโรงงานและผู้ใช้ปลายทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายซึ่งได้กำหนดไว้ รวมถึงการสนับสนุนโมเดลการมีส่วนร่วมของแรงงานเกษตรกรข้ามชาติ (ในไทย) ตาม HRDD  

กระบวนการนี้จะได้รับการสนับสนุนจากการประเมินชนบท โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) จะเข้ามามีส่วนร่วม ถือเป็นตัวเพิ่มพลังให้เกษตรกรสามารถสร้างฐานข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผน หรือสำหรับการมีส่วนร่วมตามที่พวกเขาต้องการ สิ่งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาโมเดลการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชากรกลุ่มเปราะบางในชนบท 

โครงการเหล่านี้แสดงความมุ่งมั่นของกองทุน Bonsucro Impact Fund ผ่านพันธสัญญาในการทำงานร่วมกันและการสมาคมของผู้ปฏิบัติการตลอดห่วงโซ่อุปทานของพืชอ้อย พันธมิตรที่มีส่วนร่วมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานจะให้การสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางเหล่านี้ 

ทั้งสองโครงการผ่านกระบวนการคัดสรรสองขั้นตอน และถูกเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกโครงการ – ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระ ตัวแทนสามท่านจากสภาสมาชิก เจ้าหน้าที่สองท่านจากสำนักเลขาธิการ Bonsucro  ผู้ได้รับทุนบางรายแสดงความภาคภูมิใจที่ได้รับทุน Impact Fund 

“การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายทั้งปวงของ Unilever ซึ่งรวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของพืชอ้อยของพวกเราด้วย ที่เชื่อมโยงเรากับผู้คนหลายแสนคน เราต้องการสร้างความมั่นใจว่าสิทธิของบุคคลและของชุมชนจะได้รับการยอมรับและส่งเสริมผ่านกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านอย่างแข็งขัน 

การทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวก และนั่นเป็นเหตุผลที่เราร่วมมือกับ Coca-Cola IOM และ Diginex ในการนำปัญหามาขับเคลื่อนเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และโมเดลการมีส่วนร่วมโดยตรงจากแรงงานอพยพผู้เปราะบางอีกราว 500 คน 

กองทุน Bonsucro Impact ให้การสนับสนุนโครงการ และคาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนงานได้มากกว่า 1000 คน ในขณะเดียวกันก็ปลูกฝังการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบในอุตสาหกรรมอ้อยด้วยการมีส่วนร่วมจากผู้กำหนดนโยบายโดยตรง” 

นายเอริค ซูเบรัน รองประธานฝ่ายดำเนินงานธุรกิจและกรรมการผู้จัดการกองทุน Climate and Nature Fund ของ Unilever กล่าว 

กองทุน Bonsucro Impact ให้เงินช่วยเหลือจากการขาย Bonsucro Credits การค้าทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรการ โดยประมาณ 50% ของรายได้ทั้งหมดจะนำมาลงทุนในกองทุน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนสมาชิกและหุ้นส่วนให้เจริญก้าวหน้าในพื้นที่สำคัญเชิงกลยุทธ์ อันมีความสำคัญต่อ Bonsucro และการผลิตอ้อยที่ยั่งยืน 

หลังการประกาศ นายดันแคน ไรด์กล่าวว่า “Bonsucro มีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานและสิทธิมนุษยชนของคนงานไร่อ้อย เราต่างเฝ้ารอผลจากโครงการเหล่านี้” 

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat