น้ำตาลเอเชียเพาะปลูกอ้อย

คาดการณ์การผลิตน้าตาลและอ้อยของอินโดนีเชีย ปี 62

Contributed Article By : Purnomo Aji หัวหน้าศูนย์วิจัยน้ำตาล บริษัท PT.Perkebunan Nusantara X ประเทศอินโดนีเซีย

พัฒนาการของอ้อยในอินโดนีเซียรวมถึงอุตสาหกรรมอ้อย

มีแนวโน้มซบเซาหรือไม่มีการพัฒนาเลย ตั้งแต่จำนวนไร่อ้อยไปจนถึงการผลิตอ้อยและผลผลิตที่มีแนวโน้มลดลง

การผลิตและผลผลิตอ้อยในอินโดนีเซียได้รับอิทธิพลอย่างมากมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากแทบจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานใดที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยังขึ้นอยู่กับปริมาณนํ้าฝนโดย เฉพาะอย่างยิ่งความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝน เป็นอย่างมากอีกด้วย (การชลประทานและการระบายนํ้า) เมื่อฝนตกชุก นํ้าไม่สามารถไหลออกจากพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ (ส่งผลให้เกิดสภาพนํ้าขังใต้ผิวดิน) ในขณะที่เมื่อฝนตกน้อยก็ไม่มีน้ำที่จะไหลเข้าสู่ไร่ อันเนื่องจากความเสียหายในระบบการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตรจำนวนมาก (กล่าวคือการเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย) จึงก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบการชลประทานและการระบายนํ้าที่มีอยู่ (ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม) ในสภาพเช่นนี้ แน่นอนว่าผลผลิตพืชย่อมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นและลดลง (ผันผวน)

เท่าที่ทราบนอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆ (เช่น พันธุ์อ้อยปัจจัยการผลิต ฯลฯ) แล้วประสิทธิภาพของอ้อยทั้งนํ้าหนักและผลผลิตของอ้อยยังได้รับอิทธิพลจากปริมาณนํ้าฝน (ความต้องการนํ้า) อุณหภูมิ ความชื้น และแสงแดด อีกด้วย

ปริมาณนํ้าฝนที่เหมาะสมสำหรับอ้อยอยู่ในช่วง 1,500 – 2500 มม. ต่อปี โดยมีการกระจายของปริมาณนํ้าฝนตามระยะการเจริญเติบโตของอ้อย โดยต้นอ้อยจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีเป็นปกติ หากในช่วงที่ลำต้นของอ้อยกำลังเจริญเติบโตนั้นต้นอ้อยได้รับนํ้าในปริมาณที่เพียงพอจนกระทั่งอ้อยมีอายุ 7 เดือน และในช่วงที่ทำการเก็บเกี่ยวเป็นช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งเป็นเวลาประมาณ 2-4 เดือน

ในภูมิภาคหรือประเทศที่ไม่มีระบบชลประทานและการระบายน้าที่ดี อิทธิพลของปริมาณน้าฝนจะมีความสาคัญเป็นอย่างมาก หากปริมาณน้าฝนสูงการผลิตอ้อยจะเพิ่มขึ้นแต่ผลผลิตจะลดลง และหากปริมาณฝนน้อยการผลิตอ้อยจะลดลงและผลผลิต (ระวางน้าหนักอ้อยเป็นตัน) จะเพิ่มขึ้น

อุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างซูโครส โดยที่มีการสร้างซูโครสในช่วงกลางวันและฝังลงในลำต้นของอ้อยในตอนกลางคืนโดยเริ่มจากที่โคนต้น ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ดีที่สุดระหว่างกลางวันกับกลางคืนอยู่ในช่วง 100 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิสูงจะลดการผลิตน้ำตาลและเพิ่มผลผลิต (ระวางนํ้าหนักอ้อยเป็นตัน) และอีกนัยหนึ่งที่อุณหภูมิต่าจะเพิ่มการผลิตนํ้าตาลและลดผลผลิต (ระวางนํ้าหนักอ้อยเป็นตัน)

ความชื้นในอากาศเกี่ยวข้องกับไอนํ้าในอากาศ บริเวณที่มีความชื้นสูงหรือมากกว่า 70% ไม่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของอ้อยเนื่องจากความชื้นจะกระตุ้นให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ง่าย ซึ่งจะลดผลผลิตและกำลังการผลิตอ้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อรา Sporisorium scitamineum (สปอไรโซเรียม สคิทามิเนียม) ที่ทาให้เกิดโรคสมัทหรือโรคเขม่าดำ ความชื้นในอากาศมีความสัมพันธ์เชิงลบกับปริมาณนํ้าฝน หากมีปริมาณนํ้าฝนที่สูงขึ้น ความชื้นในอากาศจะลดลง

แสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์แสง แสงอาทิตย์ได้รับผลกระทบมาจากปริมาณนํ้าฝนและการแพร่กระจายของปริมาณนํ้าฝน (อย่างน้อยที่สุดก็คือมีเมฆมาก) ความสัมพันธ์ระหว่างแสงอาทิตย์กับการผลิต (นํ้าหนัก) เป็นสัดส่วนที่ผกผันกันแต่มีสัดส่วนโดยตรงกับผลผลิต ปริมาณแสงอาทิตย์มีหน่วยเป็น Kal / ตร.ซม. โดยมีค่าอยู่ในช่วง +/- 350 Kal /ตร.ซม.

การประมาณการณ์การผลิตนํ้าตาลและอ้อยในปี 2562 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร?

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น พื้นที่ของประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะชาวตะวันออกได้รับอิทธิพลอย่างมากมาจากสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งไม่มีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในท้ายที่สุดทำให้กำลังการผลิตไม่มีเสถียรภาพและมีแนวโน้มผันผวน (ขึ้นๆลงๆ) รวมถึงองค์ประกอบด้านพันธุ์อ้อยที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ดี โดยพันธุ์ที่มีอยู่ เช่น พีเอส 862, พีเอส 851,พีเอส 881, พีเอส เจเค 922, พีเอสดีเต 923 และ บีแอล มักจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศได้เพียงสภาพใดสภาพหนึ่งเท่านั้น (เช่น ปริมาณนํ้าตาลของพันธุ์บีแอลจะอยู่ในระดับที่ดีในสภาพอากาศที่แห้งแล้ง แต่จะมีปริมาณนํ้าตาลอยู่ในระดับที่ไม่ดีในสภาพอากาศที่เปียกชื้น)

การผลิตอ้อยในปี 2562 ได้รับผลกระทบมาจากสภาพอากาศในปีนี้และปีที่กำลังจะมาถึง ปีนี้ (2562) เมื่อเข้าสู่ระยะที่ลำต้นอ้อยกำลังเจริญเติบโต ปริมาณฝนที่ตกน้อยมากและอุณหภูมิสูงมากในพื้นที่บริเวณที่อาศัยปริมาณนํ้าฝนจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการผลิต เนื่องจากพบว่าความยาวของลำต้นของอ้อยจะไม่เพิ่มขึ้น ทำให้ความยาวของลำต้นของอ้อยไม่เหมาะสม ในขณะที่เมื่อเข้าสู่ช่วงการสร้างอาหาร (มิถุนายนถึงกันยายน) ประมาณการณ์ไว้ว่าจะยังคงมีปริมาณน้าฝนหลงเหลืออยู่และคาดว่าจะเท่ากับปี 2559 คือ +/- 110 มม./เดือน และส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในต้นอ้อยโดยทาให้อ้อยมีน้ำหนักที่เหมาะสม แต่ปริมาณน้ำตาลไม่เพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาที่กำลังการผลิตนํ้าตาลและผลผลิต (ระวางนํ้าหนักอ้อยเป็นตัน) ในหน่วยตัน/เฮกตาร์ โดยในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่มีฤดูฝนมากเกินเป็นระยะเวลา4 ปี (2550, 2553, 2556 และ 2559) และไม่มีแผนรับมือและการดาเนินการในคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง ประมาณการณ์ได้ว่ากาลังการผลิตอ้อยจะอยู่ในช่วง +/- 85 ตัน/เฮกตาร์ โดยมีปริมาณนํ้าตาลอยู่ในช่วงร้อยละ +/- 6.5

นอกจากนี้โดยรวมแล้วการผลิตอ้อยยังได้รับอิทธิพลอย่างมากมาจากพื้นที่การผลิตทั้งหมดอีกด้วย โดยคาดการณ์ว่านอกจากพื้นที่การผลิตอ้อยจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วยังมีแนวโน้มลดลงอีกด้วย เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ความไม่สอดคล้องกันในการขายน้าตาลของเกษตรกร ราคานํ้าตาลที่ต่ากว่าต้นทุนประกอบการ การโอนโควต้าเงินอุดหนุนปุ๋ยบางส่วนไปยังพืชชนิดอื่นๆ และการปิดโรงงานนํ้าตาลบางแห่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการหันไปปลูกพืชผลทางการเกษตรที่ให้ผลกำไรชนิดอื่น แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จะหันไปปลูกพืชผลชนิดอื่นอันเนื่องมาจากความเคยชินและความจำยอมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการเริ่มลงมือเพาะปลูกพืชชนิดใหม่ก็ตาม การคาดการณ์กาลังการผลิตและผลผลิตข้างต้นเป็นการประมาณถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี 2562 หากว่าไม่มีการปรับปรุงรูปแบบการเพาะปลูกอย่างจริงจัง แน่นอนว่าการสูญเสียจะสามารถลดลงได้โดยกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม ได้แก่ การปลูกอ้อยพันธุ์ที่สามารถทนต่อสภาพต่างๆ ได้ (สภาพต่างๆ ที่ปัจจุบันยังไม่มี) สิ่งที่สามารถทำได้คือการจัดโครงสร้างองค์ประกอบของพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรักษาเสถียรภาพของการผลิตได้ (เนื่องจากในปี 2562 จะเป็นปีที่ฤดูฝนมีปริมาณฝนชุก การปลูกอ้อยพันธุ์โตเร็วจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ) การให้นํ้าในปี 2561 (ภาวะแห้งแล้งในช่วงที่มีการสร้างอาหารของอ้อยลดลง ไร่อ้อยจึงจำเป็นต้องทำโคราห์/การระบายนํ้าใต้ผิวดินเพื่อให้สามารถบำบัดนํ้าได้อย่างเหมาะสมและทำให้ไร่อ้อยแห้งอยู่เสมอเพื่อให้ต้นอ้อยสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ และหากจาเป็นยังสามารถใช้แซดพีเค (ZPK) (ตัวบ่ม) (การเติมสาร) เพื่อกระตุ้นให้อ้อยเจริญเติบโตเร็วขึ้นได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมสิ่งอนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บเกี่ยว เช่น การตัดและการขนส่งที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราการสูญเสียในไร่อ้อยและสามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้ในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย

Digital Edition

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat