International

บังกลาเทศเดินเครื่องพัฒนาโรงงานน้ำตาลเพื่อเพิ่มผลกำไร

บังกลาเทศได้เริ่มใช้นโยบายเพิ่มผลกำไรให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลด้วยการพัฒนาเครื่องจักรให้มีความทันสมัย และการสร้างรายได้เสริม โดยจะไม่มีการสั่งปิดกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลของภาครัฐหรือปลดพนักงานออกจากโรงงานแต่อย่างใด การเพิ่มรายได้ให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลนั้นจะเร่งใช้มาตรการผลิตอ้อยสายพันธุ์คุณภาพ และการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยเรื่องอ้อยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น

Nurul Majid Mahmud Humayun รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของบังกลาเทศได้ขึ้นบรรยายในฐานะอาคันตุกะรับเชิญ ณ งานสัมมนาแห่งหนึ่งเพื่อกล่าวถึงภาพรวมความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ในแผนการพัฒนาประจำปีของกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับปีงบประมาณ 2020-2021 โดยมีใจความว่า “พวกเราได้เริ่มพัฒนาโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อเพิ่มผลกำไร โดยทางรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนตามที่ได้สัญญาไว้เมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้ง พวกเรากำลังเร่งฟื้นฟูกิจการของโรงงานผลิตน้ำตาลที่กำลังประสบภาวะขาดทุนให้พลิกกลับมาสร้างกำไรได้อีกครั้ง”

นาย Nurul Majid Mahmud Humayun รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของบังกลาเทศ

การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนตามที่ได้สัญญาไว้เมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของรัฐบาลในขณะนี้ ซึ่งทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของบังกลาเทศเองก็ได้ผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ยังเป็นการปฏิเสธข่าวลือที่ว่าจะมีการสั่งปิดโรงงานผลิตน้ำตาลของภาครัฐและทำให้พนักงานตกงาน

เขาระบุว่า การสร้างงานใหม่ให้เกิดขึ้นโรงงานผลิตน้ำตาลหลายแห่งจะต้องมีการนำเครื่องจักรรุ่นใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิมและเพิ่มการฝึกอบรมบุคลากรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ รวมทั้งโรงงานผลิตน้ำตาลในสังกัดของกรทรวงอุตสาหกรรมสามารถสร้างกำไรได้ในที่สุด

นอกจากนี้ เขายังเสริมว่าบรรดาเจ้าพนักงานและบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในสังกัดได้ช่วยกันผลักดันโครงการของกระทรวงฯอย่างเต็มความสามารถภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขในช่วงการระบาดของCovid-19 และทำให้การดำเนินงานของกระทรวงฯมีความคืบหน้าด้วยดี

รัฐมนตรีอุตสาหกรรมของบังกลาเทศได้กำกับดูแลให้ผู้บริหารโครงการมีการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ และดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น และรักประเทศชาติของตน นอกจากนี้ในงานสัมมนาดังกล่าวยังได้มีการระบุถึงกำหนดการเปิดใช้งานโกดังเก็บปุ๋ย ณ อำเภอปัญจะการ์และอำเภอชาไปนะวับกาณจ์ในเดือนตุลาคมหลักจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ยังได้มีการก่อสร้างโกดังเก็บปุ๋ยอีกหลายแห่งในพื้นที่ของสองอำเภอตามโครงการ“การก่อสร้างโกดังเก็บปุ๋ย13 แห่งในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศเพื่อใช้ในการจัดเก็บและจัดจำหน่ายปุ๋ยทางการเกษตร”ทั้งนี้การก่อสร้างโกดังเก็บปุ๋ยอีก 11 แห่งที่เหลือจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของปี พ.ศ. 2564  

ในงานสัมมนาดังกล่าวยังได้มีการนำเสนอรายงานความคืบหน้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฟอกหนังในจังหวัดธากา นิคมอุตสาหกรรมขององค์กรอุตสาหกรรมขนาดเล็กในแถบชนบทของบังกลาเทศหรือ Bscicและโครงการ Bhairabซึ่งได้มีการให้ข้อแนะนำเพื่อกระตุ้นการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผล อันได้แก่การการสกัดสารโครเมียมการกลับสภาพสารโครเมียม และการนำระบบอัตโนมัติและระบบออนไลน์มาใช้ในการติดตามสถานะของโรงบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมฟอกหนัง นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบคำแนะนำแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมฟอกหนังให้เสริมสร้างทักษะและความสามารถเพื่อบริหารโรงบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งยังได้มีการกำชับให้องค์กรBscic ไปดำเนินการเสริมสร้างทักษะแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงฟอกหนัง และหมั่นตรวจสอบระบบวัดปริมาณน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการใช้ทรัพยากรน้ำที่เกินความจำเป็นในโรงฟอกหนัง

นายKamal Ahmed Majumderได้ขึ้นบรรยายในฐานะอาคันตุกะพิเศษของรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าปุ๋ยทางการเกษตรที่มีการจัดเก็บไว้ภายในโกดังของ Bscic จะต้องได้รับการดูแลให้ถูกวิธีรวมถึงต้องมีการบริหารจัดการและจัดจำหน่ายอย่างเหมาะสม โดยเขาได้ย้ำเตือนว่าจะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในการจัดจำหน่ายปุ๋ยทางการเกษตร เช่น การโกงน้ำหนักปุ๋ยอย่างเด็ดขาด และได้แนะนำให้เลิกการจัดจำหน่ายปุ๋ยนำเข้าในปริมาณที่มากผิดปกติ

เขาเน้นย้ำถึงการจัดทำบันทึกการนำเข้า การผลิต และการจัดจำหน่ายปุ๋ยให้ถูกต้อง ทั้งนี้ได้มีการสั่งห้ามไม่ให้โรงงานในสังกัดกระทรวงฯกระทำการเพิ่มจำนวนบุคลากรหรือการเลื่อนตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากทางกระทรวงฯ ก่อน เนื่องจากการเพิ่มจำนวนบุคลากรอย่างไม่เหมาะสมจะทำให้โรงงานมีกำไรลดน้อยลง

ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำลังเพิ่มการจ้างงานด้วยการกลับมาเปิดโรงงานผลิตน้ำตาลที่เคยปิดตัวลงในอดีตขึ้นใหม่  โดยเน้นย้ำถึงการผลิตอ้อยสายพันธุ์คุณภาพ และเสนอแนะให้เร่งสร้างผลกำไรแก่โรงงานด้วยการผลิตเครื่องดื่มสำหรับส่งออกในโรงงานผลิตน้ำตาลควบคู่ไปด้วย

KM Ali Azamเลขาธิการประจำกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานของงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยได้กล่าวภายในงานว่าควรจะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและข้อเสนอแนะของชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการจากภาครัฐเพื่อให้สามารถเปิดโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้เลขาธิการประจำกระทรวงฯกำชับให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มุ่งมั่น และยึดหลักความยุติธรรม โดยได้มีการอภิปรายระหว่างข้าราชการอาวุโสประจำกระทรวงฯ ผู้อำนวยการของหน่วยงานและองค์กรในสังกัดของกระทรวงฯ ผ่านระบบออนไลน์

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat