บทความพิเศษผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่องเด่น

พร้อมที่จะเปลี่ยนสู่ระบบอัตโนมัติแล้วหรือยัง

"บริษัทหลายแห่งตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนมาเป็นการใช้เครื่องบรรจุอัตโนมัติ"

แม้ว่าเมื่อคำนวณ ROI ดูแล้ว จะตัดสินใจได้ง่ายก็จริง แต่ต้องคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับประโยชน์สูงสุด

• การติดตั้งเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ควรพิจารณาถึงการสรรหาพนักงานที่มีประสบการณ์ในการใช้งานและดูแลเครื่องจักรอัตโนมัติมาก่อน การจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานที่มีอยู่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และปรับตัวในระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรที่พวกเขาไม่เคยใช้งาน

• ไม่ควรประเมินความรู้ที่ต้องใช้ในการใช้งานเครื่องจักรอัตโนมัติต่ำเกินไป แน่นอนว่าเครื่องจักรอัตโนมัติสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง แต่ก็ยังต้องอาศัยการควบคุมดูแลโดยผู้ใช้งาน การฝึกอบรมจึงยิ่งสำคัญมากกว่าที่เคย

• ในการบรรจุด้วยแรงงานคน พนักงานจะเป็นกำลังหลักในส่วนของสายการผลิต แต่เมื่อเริ่มการผลิตแบบอัตโนมัติแล้ว ผู้ควบคุมเครื่องจะอยู่ประจำที่เพื่อดูความเรียบร้อยของการทำงานของเครื่องจักร แทนที่จะเข้าไปจัดการงานในส่วนนั้นด้วยตนเอง จึงเป็นความท้าทายใหม่สำหรับพนักงานที่ต้องสั่งสมประสบการณ์เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

• การใช้ระบบอัตโนมัติในสายการบรรจุอาจต้องพบกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากบ้าง และต้องมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทที่จัดหาเครื่องจักรให้จึงควรมีความเชี่ยวชาญที่จะช่วยสนับสนุนให้การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปอย่างสัมฤทธิผล จึงควรเลือกซัพพลายเออร์ที่มีประสบการณ์และวางใจได้

• ควรมีการวางแผนการฝึกอบรมล่วงหน้าให้สอดคล้องกับสิ่งที่พนักงานจำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการฝึกอบรมก่อนที่ไลน์การผลิตจะเดินเครื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ

• จะต้องพิจารณาถึงขั้นตอนอื่น ๆ ในไลน์การผลิตด้วยเช่นกัน หากส่วนงานอื่น ๆ ไม่สามารถรักษาจังหวะของการผลิตได้ เพราะเครื่องจักรอัตโนมัตินี้มีความเร็วมากเกินไปสำหรับส่วนอื่น ๆ ความพยายามทั้งหมดในการเพิ่มกำลังการผลิตก็จะสูญเปล่า

• การใช้งานระบบอัตโนมัตินั้น จะต้องจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ในสายการผลิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ความชื้นในโรงงาน ความหนาแน่นและระดับของความละเอียดของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เครื่องจักรจึงจะสามารถทำงานได้อย่างคุ้มค่า

• ทราบถึงกำลังการผลิตในปัจจุบันและกำหนดเป้าหมายในการผลิต การทราบถึงเป้าหมายจะช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในส่วนงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม