มิตรผลหนุนใช้ชีววิธีคุมศัตรูพืชในไร่อ้อย ดันการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุมศัตรูพืชไร่อ้อยด้วยชีววิธี ลดปริมาณศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและระบบนิเวศเกิดความสมดุล นำไปสู่การจัดการศัตรูพืชในไร่อ้อยอย่างยั่งยืน การันตีโดยวิถีการทำเกษตรสมัยใหม่ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ที่ได้การรับรองมาตรฐานระดับโลกอย่าง Bonsucro พร้อมทั้งจับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อการร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดณ โรงงานน้ำตาลมิตรผลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ว่าโรคและแมลงศัตรูอ้อยเป็นสาเหตุหลักให้ผลผลิตอ้อยลดลงเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยตรง ยังมีผลต่อเศรษฐกิจต่อภาพรวมของประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีมาโดยตลอด มีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) ทำหน้าที่ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและส่งเสริมการใช้ศัตรูธรรมชาติ ปัจจุบันดำเนินการ ทั้ง ตัวห้ำ ตัวเบียน และเชื้อจุลินทรีย์ ได้กว่า 14 ชนิด เช่น แมลงหางหนีบ ใช้ควบคุมไข่แมลงศัตรูพืชเพลี้ยอ่อนหนอนชนิดต่างๆ แมลงช้างปีกใส ควบคุมเพลี้ยชนิดต่าง ๆ แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า ใช้ควบคุมศัตรูพืชระยะไข่ เช่น ไข่หนอนกออ้อย ไข่หนอนกระทู้ข้าวโพด เชื้อราเมตาไรเซียม ใช้ควบคุมหนอนกออ้อย หนอนด้วงหนวดยาวอ้อย เป็นต้น

เป้าหมายสำคัญในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ชีววิธีในการควบคุมศัตรูอ้อยและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เรื่องการควบคุมศัตรูอ้อยซึ่งกันและกัน ร่วมกันศึกษาและพัฒนาการใช้ชีวภัณฑ์ให้ควบคุมศัตรูอ้อยได้หลากหลายชนิด วางเป้าหมายให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดการศัตรูพืช ผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนให้มีความรู้ สามารถผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ และจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอละ 2 แห่ง ทุกจังหวัด รวม 1,764 ศูนย์ นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ระหว่างบุคลากร และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการศัตรูอ้อยกับภาคเอกชน

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผลกล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มมิตรผล มีวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม ตั้งแต่การส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเปลี่ยนวิถีมาทำเกษตรสมัยใหม่แบบ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ที่ได้การรับรองมาตราฐานระดับโลกอย่าง Bonsucro โดยเน้นการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่มาช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ส่งเสริมการใช้สารเคมีในไร่อ้อย เช่น พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เปลี่ยนมาใช้ชีววิธีในการควบคุมศัตรูพืช และรณรงค์ส่งเสริมให้ตัดอ้อยสดด้วยการใช้รถตัดอ้อย

แนวทางของการทำเกษตรสมัยใหม่ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน ความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธีกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร ถือเป็นโอกาสดีที่จะช่วยส่งเสริมและถ่ายทอดแนวทางการทางเกษตรสมัยใหม่ที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันถ่ายทอดความรู้เรื่องการควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธีให้แก่เกษตรกร เช่น การใช้แตนเบียนหนอน แตนเบียนไข่ แมลงหางหนีบรวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการทางเกษตรแบบยั่งยืนที่ไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเท่านั้น แต่ยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม และยกระดับมาตรฐานให้กับภาคเกษตรกรรมของไทยด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล ยังมีแนวทางในการสนับสนุนชาวไร่อ้อยเสมอมา โดยเฉพาะช่องทางในการช่วยเหลือชาวไร่ด้านเงินทุน และการนำดิจิทัล โซลูชันมาช่วยในการบริหารจัดการ ลดขั้นตอนต่าง ๆ ทำให้ชาวไร่ได้รับเงินส่งเสริมการปลูกอ้อยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อช่องทางให้ชาวไร่สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม “ปลูกมิตร” โดยมีทีเอ็มบีได้มาเสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยในการชำระเงิน ทำให้การส่งเสริมเป็นไปอย่างครบวงจรให้ชาวไร่สามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ