SUGAR THAILAND

“มิตรผล” ได้รับมาตรฐานจาก IPHA 7 โรงงานการผลิตปลอดโควิด-19

มาตรฐาน IPHA หรือ Industrial and Production Hygiene Administration เป็นมาตรฐานที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันวางกรอบพิจารณา เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากร รวมถึงมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ถูกต้อง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดการเพื่อป้องกัน COVID-19 อย่างชัดเจน กลุ่มมิตรผล ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ในประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย ครบทั้ง 7 โรงงานน้ำตาลในประเทศไทย ตอกย้ำมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตสินค้า 

               นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “กลุ่มมิตรผล เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของสินค้า รวมถึงความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า ผู้บริโภค ชุมชน และพนักงานในองค์กรทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เรามีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อยกระดับความปลอดภัยสูงสุด เพื่อควบคุมและป้องกันการปนเปื้อน ทั้งในสถานประกอบการ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัยจากโควิด-19 ทำให้เราได้รับการรับรองมาตรฐาน IPHA ครบทั้ง 7 โรงงานน้ำตาล อีกทั้งเรายังได้จัดเตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อคู่ค้า ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน” 

กลุ่มมิตรผลมีมาตรการในการจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน IPHA 3 หมวด ดังนี้
1. การบริหารจัดการสุขอนามัยในสถานประกอบการ กลุ่มมิตรผลมีมาตรการควบคุมและป้องกันในการจัดสถานประกอบการออกเป็นส่วน ๆ เพื่อลดความแออัด และทำความสะอาดอุปกรณ์การใช้งานให้สะอาดอยู่เสมอ 
2. การบริหารจัดการสุขอนามัยในกระบวนการและอาคารผลิต ในขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำตาลและน้ำเชื่อมของกลุ่มมิตรผลเป็นระบบปิดที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติตลอดทั้งกระบวนการ ภายใต้อุณหภูมิความร้อนสูง 65-100°C และในกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมยังมีระบบฆ่าเชื้อแบบ UV Light System นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการผลิตและบรรจุสินค้ายังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล GMP&HACCP และ FSSC 22000 จึงมั่นใจได้ว่ามีความสะอาด ปราศจากการปนเปื้อน ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต และมีการควบคุม ตรวจสอบการขนส่ง เคลื่อนย้าย การจัดเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ ด้วยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามระยะความถี่ที่เหมาะสม และหมวดสุดท้าย 3. การบริหารจัดการสุขอนามัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กลุ่มมิตรผลมีการควบคุมมาตรฐานการทำงานของพนักงานอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจคัดกรองสุขภาพ การสวมชุดยูนิฟอร์มที่กำหนด พ่นมือด้วยสเปรย์แอลกอฮล์  ในระหว่างปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างในการปฏิบัติงานในแต่ละจุด 1.5 เมตร รวมถึงมีการคัดกรองความเสี่ยงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าพื้นที่ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ให้ และอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด

        ทั้งนี้ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่ปัจจุบันยังคงมีความรุนแรง กลุ่มมิตรผลและบมจ.บ้านปู ได้ร่วมมือจัดตั้งกองทุน ‘มิตรผล-บ้านปู รวมใจ ช่วยไทย สู้ภัย COVID-19’ ตั้งแต่เมื่อเดือนมี.ค. ปีที่ผ่านมา เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์และพยาบาล รวมถึงบุคลากรทัพหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งและเสียสละเพื่อคนไทยทุกคน ซึ่งปัจจุบันได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 270 ล้านบาท โดยกระจายกำลังกันไปช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่น รวมถึงชุมชนและเกษตรกรชาวไร่ที่เราดูแลอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 215 หน่วยงาน ครอบคลุม 35 จังหวัด เพื่อเป็นหนึ่งในกำลังใจที่จะช่วยให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปได้อย่างเร็วที่สุด