Internationalน้ำตาลเอเชีย

อินโดนีเซียชวนบราซิลลงทุนอุตสาหกรรมน้ำตาล

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ชวนบราซิลให้ร่วมลงทุนในภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาล การลงทุนที่เกี่ยวกับน้ำตาลที่น่าจะเป็นไปได้ได้กลายเป็นประเด็นหนึ่งของการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย อัมราน สุไลมาน และ เทเรซ่า คริสตีนา คู่สัญญาชาวบราซิล ที่นี้ในวันจันทร์นี้

สุไลมานได้กล่าวว่า“ ในฐานะที่บราซิลเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลก บราซิลสามารถลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแปรรูปน้ำตาล”

“เราได้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการปลูกพืชน้ำตาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของบราซิลกล่าวว่าเธอจะเปิดให้มีการแบ่งปันประสบการณ์ในการแปรรูปน้ำตาลและพร้อมที่จะช่วยเหลืออินโดนีเซีย เรารู้ว่าบราซิลเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกและพวกเขามีความกระตือรือร้นที่จะถ่ายทอดความรู้ไปให้อินโดนีเซียอีกด้วย” สุไลมานกล่าว

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ำตาลแล้ว รัฐบาลยังได้ขอให้บราซิลเปิดตลาดสินค้าเกษตรของอินโดนีเซีย เช่น มังคุดและสลักหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า (snake fruit) “พวกเขาได้เปิดโอกาสให้เราส่งออกสินค้าเชิงกลยุทธ์หกประเภทไปยังบราซิลโดยไม่มีข้อจำกัดว่าสินค้าจะถูกส่งออกไปยังบราซิลได้อย่างไร” เขากล่าวเสริม

ในระหว่างการประชุม รัฐมนตรีทั้งสองได้เห็นพ้องกันตรงกันว่าบราซิลจะยอมรับการส่งออกสินค้าของอินโดนีเซียเช่นสลัก รังนกและสับปะรดรวมถึงสินค้าอื่น ๆ “สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเราจะได้รับการยอมรับ จนถึงขณะนี้ การส่งออกของอินโดนีเซียไปยังบราซิลอยู่ที่ 0.3 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีซึ่งส่วนใหญ่มาจากน้ำมันปาล์ม” เขากล่าว

ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของบราซิลได้ขอให้อินโดนีเซียเปิดตลาดการส่งออกเนื้อวัวของประเทศอีกด้วย