น้ำตาลเอเชีย

อุตสาหกรรมน้ำตาลฟิลิปปินส์จะเป็นอย่างไร?

บริษัท Fitch Solutions ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านสินเชื่อ ตลาดตราสารหนี้และ โซลูชั่นข่าวกรองระดับมหภาคในกรุงลอนดอน ได้คาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตน้ำตาลในประเทศฟิลิปปินส์และสถานการณ์ของการบริโภคในประเทศดังกล่าว

จากการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมของบริษัทดังกล่าว ในช่วงฤดูการเพาะปลูกระหว่างปี 2562 ถึง 2563 การผลิตน้ำตาลในฟิลิปปินส์คาดว่าจะมีปริมาณกว่าสองล้านตัน ท่ามกลางการบริโภคภายในประเทศสูงขึ้นและราคาน้ำตาลที่ยังคงสูงกว่าระดับราคาในตลาดโลก

จากรายงานของบริษัทฯ กล่าวว่า “สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในช่วงเดือนที่ผ่านมาจะลดผลิตและการผลิตโดยรวมในช่วงเวลาสั้นๆให้น้อยลง และพื้นที่การผลิตน้ำตาลที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากสาเหตุของการขาดแรงงานที่ยาวนาน รวมถึงการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นจากน้ำตาลนำเข้าราคาถูกจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างยาวนาน” ซึ่งการคาดการณ์นี้ต่ำกว่าการประมาณการผลิตครั้งก่อนถึงร้อยละ 4 อยู่ที่ 2.2 ล้านตัน

เป้าหมายการผลิตน้ำตาลดิบในช่วงฤดูการเพาะปลูกนี้อยู่ที่ 2.096 เมตริกซ์ตัน ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 5 ถึงปีต่อปี เนื่องจากปัจจัยต่างๆด้านสภาพอากาศและความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การปลูกอ้อย รวมทั้งการที่ชาวไร่หันไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ

บริษัท Fitch Solutions ยังคาดคะเนว่าการบริโภคน้ำตาลจะยังคงเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดอุตสาหกรรมภายในประเทศและผู้ผลิตอาหารยังคงเพิ่มอุปสงค์ เพราะต้องเปลี่ยนจากการใช้น้ำเชื่อมจากข้าวโพดที่มีฟรุคโตสสูงมาเป็นน้ำตาล ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเก็บภาษีความหวานในเครื่องดื่มสำหรับส่วนผสมที่ไม่ใช่น้ำตาลสูงขึ้น นอกจากนั้น การบริโภคน้ำตาลยังคาดว่าจะสูงถึง 2.297 ล้านเมตริกซ์ตันในปี 2564 และ 2.343 เมตริกซ์ตันในปี 2565 และ 2.378 เมตริกซ์ตันในปี 2566

แหล่งข้อมูลตั้งข้อสังเกตว่า “ประเทศฟิลิปปินส์ยังคงมีความพอเพียงด้านน้ำตาล เพราะผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ภายในประเทศ จากข้อมูลของการบริหารน้ำตาลในประเทศฯ และผลผลิตน้ำตาลประมาณร้อยละ 95 จะนำไปใช้บริโภคในประเทศ โดยเฉพาะผู้ผลิตอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม”

การเพิ่มอัตราภาษีเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการปฏิรูปภาษีเพื่อการเร่งรัดและการควบรวม ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 โดยกำหนดอัตรา 12 เปโซฟิลิปปินส์ต่อลิตรสำหรับภาษีเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานที่มีฟรุคโตส ในขณะที่อัตรา 6 เปโซฟิลิปปินส์ต่อลิตรสำหรับเครื่องดื่มที่ใช้น้ำตาลในการให้ความหวาน

การส่งออกน้ำตาลจากฟิลิปปินส์ไปอเมริกา ซึ่งมีจำนวนร้อยละห้าของการผลิตน้ำตาลในประเทศหรือ 140,000 ตัน จะยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าราคาในประเทศจะสูงกว่าราคาในตลาดโลก การที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกสูงขึ้นจะไม่ทำให้ประเทศฟิลิปปินส์มีศักยภาพด้านการแข่งขันทางราคา เนื่องจากราคานำเข้าน้ำตาลของประเทศไทยเพิ่มขึ้น จึงเป็นไปได้ว่าสินค้านำเข้าที่ถูกกว่าจะครอบคลุมราคาสินค้าท้องถิ่นในระดับหนึ่ง

วินเซนต์ มาเรียล พี กาลัง ผู้สื่อข่าวสายมัลติมีเดียกล่าวว่า ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ การผลิตน้ำตาลได้ลดลงจาก 305,850 เมตริกซ์ตันไปเป็น 216,996 เมตริกซ์ตันเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณเท่ากับ น้ำตาล 50 กิโลกรัม จำนวน 4.339 ล้านถุง เมื่อเทียบกับน้ำตาล 50 กิโลกรัม จำนวน 6.117 ล้านถุงในปีที่แล้ว สาเหตุเกิดจากพายุเอลนีโญที่ยืดเยื้อยาวนานและความล่าช้าของเกษตรกรในการผลิตน้ำตาล

ด้วยเหตุนี้ บริษัท Fitch Solutions อ้างว่าราคาน้ำตาลในประเทศฟิลิปปินส์จะ “ยังคงไม่มีศักยภาพในการแข่งขันใดๆ ตามมาตรฐานโลก” แม้ว่าจะมีการคาดคะเนราคาตลาดโลกสูงขึ้นเล็กน้อยในปี 2563 ที่ 13.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อน้ำหนักหนึ่งปอนด์  อย่างไรก็ดี มีการตั้งข้อสังเกตว่าฟิลิปปินส์ยังคงผลิตน้ำตาลเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกต่อไป ไม่ว่าราคาจะเป็นเช่นไรก็ตาม.