International

เส้นทางของบราซิลต่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมน้ำตาลอย่างยั่งยืน

อุตสาหกรรมน้ำตาลอ้อยของประเทศบราซิลถือได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกถึงสองประเภทคือน้ำตาลและเอทานอลชีวภาพ จากรายงานความสมดุลด้านพลังงานในประเทศบราซิลปี 2565 กำลังการผลิตน้ำตาล (เป็นน้ำตาลที่เติมในกาแฟสำหรับดื่มในตอนเช้า) เพิ่มขึ้น 3.4% จาก 35.1 ล้านตันในปี 2564 ไปถึง 36.3 ล้านตันในปี 2565  

พลังงานจากเอทานอลชีวภาพนี้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการก้าวข้ามพลังงานฟอสซิล ด้วยเหตุที่การสันดาปของเอทานอลชีวภาพจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า แต่ถึงกระนั้นระหว่างปี 2564 – 2565 บราซิลกลับผลิตเอทานอลชีวภาพลดลงจาก 29.9 ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ 28.1 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 6.1% 

มากไปกว่านี้สัดส่วนของพลังงานทดแทนที่ผลิตจากน้ำตาลอ้อยภายในประเทศก็ลดลงเช่นเดียวกัน จาก 16% ในปี 2564 เหลือ 15% ในปี 2565 อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2555 แนวโน้มดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่าความสมดุลด้านพลังงานในประเทศบราซิลกำลังถอยห่างจากการผลิตเอทานอลเข้าสู่การผลิตน้ำตาลแทน เนื่องจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาสัมพัทธ์ของเอทานอล  

เกษตรกรรมและภาคเศรษฐกิจ 

บราซิลเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุด และเป็นประเทศผู้ผลิตเอทานอลใหญ่เป็นอันดับสอง ในระหว่างช่วงฤดูการผลิตในปี 65 ผลผลิตน้ำตาลมีส่วนแบ่งตลาดถึง 21% ของผลผลิตทั่วโลก และเอทานอล 26% จากการแข่งขันในตลาด หลายประเทศคาดว่าบราซิลจะเป็นยังคงรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตน้ำตาลด้วยส่วนแบ่งตลาดถึง 37% ของตลาดโลกในปี 74 จากสถิติของปี 65 ประเทศบราซิลเป็นผู้นำจากการส่งออกน้ำตาลทั่วโลกด้วยปริมาณถึง 28 ล้านเมตริกตัน ซึ่งมากกว่าปริมาณของผู้ส่งออกน้ำตาลในอันดับที่ 2 (ประเทศไทย) ถึง 17 ล้านเมตริกตัน ด้วยเหตุนี้น้ำตาลจะยังคงมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจบราซิลและระบบการค้าของอาหารทั่วโลก นี่หมายถึงโอกาสของบราซิลที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ส่วนประเด็นของการค้าระหว่างประเทศของบราซิล น้ำตาลเป็นแหล่งรายได้สำคัญสูงสุดของการส่งออกในภาคธุรกิจการเกษตรที่อยู่ในอันดับที่ 7 ส่วนเอทานอลในอันดับที่ 4 ด้วยเม็ดเงินจำนวนทั้งหมด 11 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และการจ้างงานในอุตสาหกรรมน้ำตาล เอทานอลและพลังงานชีวภาพ มีสัดส่วนอยู่ที่ 8% ของแรงงานทั้งหมดในภาคธุรกิจการเกษตรของประเทศบราซิล 

โครงการ “พลานู ซัฟเฟร่”: โอกาสในการเปลี่ยนเกม 

โครงการพลานู ซัฟเฟร่ เป็นโครงการภาครัฐของประเทศบราซิลที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาของเกษตรกร โดยให้การสนับสนุนวงเงินเครดิตและหลักประกันต่อการลงทุนในฟาร์ม 

แม้ว่านโยบายภาครัฐทางด้านการเกษตรจะเข้าช่วยเหลือการพัฒนาความยั่งยืนในอุตสาหกรรมน้ำตาลอ้อยได้โดยการสร้างแรงจูงใจให้เปลี่ยนจากการผลิตน้ำตาลเป็นเอทานอล แต่นโยบายที่เน้นการผลิตเอทานอลชีวภาพจะส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของการเติบโตในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลได้ ไม่ว่าจะตรึงปริมาณแรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลไว้ได้หรือไม่ และในประเด็นดังกล่าวนี้ โครงการเรนูฟอะกรู่ (หนึ่งในโครงการของพลานู ซัฟเฟร่ ที่มีจุดประสงค์ต่อการทำสมาร์ตฟาร์มต่อการแก้ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) จะให้การสนับสนุนทางการเงินต่อผู้ผลิตเอทานอลชีวภาพหรือผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนมาผลิตเอทานอลชีวภาพในอนาคต นโยบายนี้ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการสร้างงานทางเลือกและการดำรงชีวิต นอกเหนือไปจากประเด็นนี้นโยบายที่กำหนดโควตาของเชื้อเพลิงและปุ๋ยเคมีจะช่วยเพิ่มอุปสงค์ของตลาดเอทานอลภายในประเทศ และการเพิ่มอัตราส่วนของเอทานอลแห้งในน้ำมันเบนซินที่ 30-70% (ขณะนี้อยู่ในช่วงที่ภาครัฐกำลังศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม) จะช่วยสร้างแรงจูงใจต่อการอุปโภคของเชื้อเพลิงชีวภาพได้อีกทางหนึ่ง 

โรงงานน้ำตาลในประเทศบราซิลใช้ชานอ้อย 100% สำหรับการผลิตพลังงาน และขายพลังงานส่วนเกินกลับเข้าสู่เครือข่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ดีมีเพียงแค่ 15% ของพลังงานที่ผลิตได้จากชานอ้อยที่ถูกนำไปใช้จริง แต่ในข้อเท็จจริงแล้วพลังงานชีวภาพยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้ได้จริงถึง 30% ของความต้องการทางพลังงานทั้งหมดในประเทศ ซึ่งในส่วนต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นี้สามารถนำไปใช้ได้ในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต มากไปกว่านี้แรงจูงใจที่จะผลิตเอทานอลจากชานอ้อยและสวนเหลือทิ้งต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตเอทานอลเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศได้ รวมถึงการใช้นโยบายสาธารณะที่เหมาะสมจะช่วยลดอุปสรรคทางการตลาดได้ โดยเฉพาะสำหรับโรงงานน้ำตาลที่ใช้พลังงานที่ผลิตจากพลังงานทดแทนทั้งภายในและนอกประเทศ ในประเด็นนี้การควบรวมการผลิตเอทานอลและการผลิตไฟฟ้าชีวภาพจากฐานอุปสงค์เดียวกันนี้ มีส่วนสำคัญในการแยกคาร์บอนออกจากระบบอุตสาหกรรมและสร้างเสริมการพัฒนาชนบทไปพร้อม ๆ กันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดให้มีการใช้ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตและระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง 

การบริโภคอาหารโดยปราศจากน้ำตาลหรือมีน้ำตาลเป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีความสัมพันธ์กับอัตราที่สูงขึ้นของโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ และปัญหาสุขภาพฟัน ซึ่งประเทศบราซิลมีสถิติการบริโภคน้ำตาลของประชากรต่อวันมากกว่าปริมาณที่ควรบริโภคต่อวันถึง 15 กรัม 

ในประเด็นดังกล่าวนี้โครงการพลานู ซัฟเฟร่ จะสามารถโน้มน้าวให้ผู้บริโภคบริโภคน้ำตาลลดน้อยลงได้ด้วยการลงทุนในภาคการเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น และสามารถทดแทนการผลิตอ้อยที่มีบทบาทโดยตรงต่อการผลิตน้ำตาลด้วยเอทานอลชีวภาพ ด้วยเหตุผลนี้กลไกการปฏิรูปของโครงกาพลานูซัฟเฟร่ จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคบริโภคน้ำตาลลดน้อยลง อีกทั้งสามารถผลักดันการสร้างตลาดใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคได้ และอาจจำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพต่ำ เช่น การเก็บภาษีน้ำตาล 

ทางรัฐบาลประเทศบราซิลเองก็มีความพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจต่อผู้ผลิตที่ให้ความสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ดีแรงจูงใจดังกล่าวยังไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมน้ำตาลอ้อยได้ ที่มากไปกว่านั้นยังคงมีข้อจำกัดทางกฎหมายในการกำกับดูแล รวมถึงแรงจูงใจ “ที่ขาดความสมดุล” โดยเฉพาะต่อนโยบายพัฒนาพลังงานทดแทนที่ยังไม่ได้มีแผนแม่บทที่โยงเข้ากับการพัฒนาเอทานอลและพลังงานชีวภาพ (ดังที่กล่าวข้างต้นว่าประเด็นหลังสุดนี้คือหัวใจต่อการปฏิรูปในประเทศบราซิล) ด้วยเหตุนี้บราซิลที่เป็นผู้นำในอุตสาหกกรรมอ้อยยังมีคงมีศักยภาพที่จะยกระดับความสามารถในการปฏิรูปจากการผลิตน้ำตาลในปัจจุบัน ไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดในอนาคตได้อีกมาก เรื่องนี้จะเป็นหัวใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพประชากรไปได้พร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตัวอย่างที่กล่าวถึงในประเด็นของการควบคุมการบริโภคน้ำตาลของประชากรในประเทศ 

จากการพิจาราณาในประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ สรุปได้ว่าประเทศบราซิลมีศักยภาพที่จะยกระดับทั้งอุปสงค์และอุปทานของเอทานอลและพลังงานชีวภาพได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งหมายถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารสุขภาพ ถึงแม้ว่านโยบายเหล่านี้จะต้องเผชิญกับแรงเสียดทานของกลุ่มผู้บริโภคน้ำตาล แต่การที่กาแฟใส่น้ำตาลต้องแพงขึ้นอีกนิดก็อาจจะหมายถึงอนาคตที่ดีขึ้นของทั้งบราซิลและทั่วโลก 

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat