เอทานอล

เชื้อเพลิงเอทานอล ดันศักยภาพแผนยุทธศาสตร์ Farm-to-Fork ของ EU

กลยุทธ์ใหม่ของสหภาพยุโรปที่ชื่อ ‘Farm-to-Fork’ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบการเกษตรและอาหารในยุโรปอย่างยั่งยืนขึ้น โดยมีสิ่งสำคัญคือการเน้นย้ำถึงศักยภาพของเศรษฐกิจฐานชีวภาพครบวงจร ที่มีการผลิตเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงสำหรับผลิตพลังงานชีวภาพ ตัวอย่างเช่น พลังงานทดแทนจากเอทานอล อาหารโปรตีนสำหรับสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ยั่งยืน และสารเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน “การเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจยุโรปที่มีความเป็นกลาง และการสร้างตำแหน่งงานใหม่ในการผลิตขั้นต้น”

โดยกลยุทธ์ Farm-to-Fork เป็นหัวใจของนโยบาย Green Deal ของยุโรป โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ระบบอาหารสามารถเข้าถึงได้ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะระบบอาหารจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะวิกฤตอย่างการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ หากไม่มีการจัดการอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องออกแบบระบบอาหารใหม่ ซึ่งปัจจุบัน เกือบหนึ่งในสามของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก และการผลาญทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก ได้ส่งผลให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ (รวมถึงการมีสารอาหารที่ต่ำหรือสูงจนเกินไป) ทำให้มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ไม่เป็นธรรมของผู้มีบทบาททุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตขั้นต้น

การวางระบบอาหารของลงบนเส้นทางที่ยั่งยืน เป็นการหยิบยื่นโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการในห่วงโซ่ด้านมูลค่าอาหาร เทคโนโลยีใหม่และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ผนวกกับการเพิ่มความตระหนักรู้ และความต้องการอาหารที่ยั่งยืนของประชาชน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

กลยุทธ์จาก Farm-to-Fork มีเป้าหมายเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นกลางหรือเป็นบวก ลดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและสามารถปรับตัวสอดรับกับผลกระทบได้ ช่วยคืนสมดุลความหลากหลายทางชีวภาพ รองรับความมั่นคงด้านโภชนาการและสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและยั่งยืน ตลอดจนรักษาระดับราคาที่ไม่แพงจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ยุติธรรม ส่งเสริมการแข่งขันของภาคการจัดหาในสหภาพยุโรป และส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม

ข้อเสนอสำหรับกรอบทางกฎหมายสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน จะถูกผลักดันเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกลยุทธ์และการพัฒนานโยบายอาหารอย่างยั่งยืนจากการเรียนรู้จากการระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมาธิการยังจะจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดหาอาหารและสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สหภาพยุโรปจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระดับโลกสู่ระบบเกษตรอาหารที่ยั่งยืนผ่านนโยบายและเครื่องมือทางการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ

เครดิตภาพ: Benjamin Herrol

นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่กลยุทธ์ดังกล่าวควรให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนที่ได้ทำไปแล้วโดยกลุ่มโรงกลั่นชีวภาพของยุโรปให้มากกว่านี้ในการทำให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเหล่านี้เป็นจริง ซึ่งจะเพิ่มให้การสนับสนุนมีมากขึ้นโดยการเคลื่อนไหวด้านนโยบายที่เหมาะสม ในขณะที่สหภาพยุโรปกำลังเคลื่อนตัวไปตามเส้นเวลาของนโยบายกรีน ดีล

โรงกลั่นชีวภาพที่ผลิตเอทานอลทดแทนกำลังไปได้ดี ซึ่งเป็นตัวอย่างในชีวิตจริงทางเศรษฐกิจชีวภาพที่ทำงานให้เห็นชัดเจน วัตถุดิบยุโรปที่ปลูกโดยเกษตรกรชาวสหภาพยุโรปนำมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายอย่าง ไม่เพียงแต่เชื้อเพลิงทดแทนคาร์บอนต่ำเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์โปรตีนสูงปราศจากการตัดต่อทางพันธุกรรม แอลกอฮอล์สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสำหรับมือ และตัวจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเครื่องดื่ม

การส่งเสริมระบบโรงกลั่นชีวภาพในประเทศนี้ จะช่วยเพิ่มพลังบรรยากาศความมุ่งมั่นของสหภาพยุโรป ช่วยปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารและประกันกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน เพราะวิกฤตโควิด-19 ได้ย้ำให้เห็นความสำคัญของเครือข่ายโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพท้องถิ่น ซึ่งยุโรปสามารถใช้เปลี่ยนไปผลิตแอลกอฮอล์สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสำหรับมือได้อย่างรวดเร็วทันที

พืชที่เพาะปลูกสำหรับเอทานอลในยุโรปใช้พื้นที่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของที่ดินทำกินในสหภาพยุโรป และเอทานอลทดแทนเกือบทั้งหมดผลิตจากวัตถุดิบภายในยุโรป นอกจากนี้ การผลิตเอทานอลของสหภาพยุโรปเพื่อสร้างทั้งเชื้อเพลิงและอาหารสัตว์ จะลดความต้องการการนำเข้าอาหารสัตว์จากประเทศที่มีการตัดไม้ทำลายป่า

ปัจจุบันการผลิตเอทานอลทดแทนของสหภาพยุโรปนั้นสร้างตำแหน่งงานทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวน 50,000ตำแหน่งงาน มีการส่งเสริมการผลิตเอทานอลทดแทนให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์จาก Farm-to-Fork และนโยบายกรีนดีลในระดับที่ใหญ่กว่า ถือเป็นการได้ประโยชน์รอบด้านสำหรับสหยุโรป โดยให้เกษตรกรและชุมชนชนบททำงานเพื่อสภาพแวดล้อม พลังงาน และความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน