EVENTS HIGHLIGHT

National Cane and Sugar Conference 2018 (NCSC2018) at Ubon Ratchathani

การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ปี 2561
“ความท้าทายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย ภายใต้ราคาน้ำตาลลอยตัว”

วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาจารย์ นิสิต นักศึกษา โรงงาน และชาวไร่อ้อย ร่วมกันนำเสนอ ความก้าวหน้างานวิจัย และนวัตกรรมด้านอ้อย น้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัย กำหนดแนวทางงานวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานที่ดำเนินงานวิจัยด้านอ้อย น้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
ในปี 2561 กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว

พบกับกิจกรรม

– การบรรยายพิเศษ และการเสวนาแนวทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยในด้านต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการด้านอ้อย
– การเสนอผลงานภาคบรรยาย และโปสเตอร์
– นิทรรศการเครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรแม่นยำ ผลิตภัณฑ์จากอ้อยและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

สาขาผลงานวิจัย และนิทรรศการ

– การปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์อ้อย
– สรีรวิทยา เขตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตอ้อย
– อารักขาพืช (โรค/แมลง/วัชพืช)
– โลจิสติกส์ และเศรษฐศาสตร์การผลิตอ้อย
– ผลิตภัณฑ์จากอ้อย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง