NEWS

Sugarcane industry gathers in Thailand for the first South East Asia Sugarcane Summit

การประชุมสุดยอดด้านอุตสาหกรรมอ้อยระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2019

การรวมตัวกันของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยในการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรก

ผู้ปลูกอ้อย โรงงานหีบอ้อย และตัวแทนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ได้เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดของ Case IH Summit ที่จัดขึ้นที่เขาใหญ่ ประเทศไทยเพื่อหารือในหัวข้ออนาคตของอุตสาหกรรมอ้อย

การประชุมสุดยอดด้านอุตสาหกรรมอ้อยระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2019 จัดขึ้นโดย Case IH ตั้งแต่วันที่ 7 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคมที่กรีนเนอรี รีสอร์ต เขาใหญ่ ประเทศไทย การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโครงการริเริ่มที่สาคัญโครงการแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนาผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยมากกว่า 130 ท่านมาประชุมร่วมกันเพื่อหารือในด้านนวัตกรรม ความยั่งยืน และความสามารถในการทากาไรในอุตสาหกรรมอ้อย กิจกรรมนี้ยังถือเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 75 ปีของผลิตภัณฑ์ Austoft® ซึ่งเป็นก้าวที่สาคัญและช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจสาหรับแบรนด์ Case IH

มร.เอ็มเร่ คาลาซลี่ ผู้อานวยการธุรกิจการเกษตรของบริษัท CNH Industrial ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น กล่าวว่า: “เราไม่เคยมีกิจกรรมของ Case IH ในลักษณะนี้ในประเทศไทยมาก่อน ซึ่งกิจกรรมนี้สนับสนุนให้ลูกค้าอุตสาหกรรมอ้อยของเราจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกันและผู้บรรยายของเราจากประเทศบราซิลและออสเตรเลียสนับสนุนให้ผู้ปลูกอ้อย โรงงานหีบอ้อยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนาเสนอการเปรียบเทียบและแสดงถึงความแตกต่างของวิธีการใหม่ๆ ของการผลิต “กิจกรรมนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเราในการทาให้ภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศสาหรับเครื่องจักรเก็บเกี่ยวอ้อย

ในช่วงเวลาสี่วันของกิจกรรมนี้ ผู้เกี่ยวข้องจากนานาประเทศจะถกอภิปรายในหัวข้อที่มีความสาคัญสูงภายในอุตสาหกรรม ได้แก่ วิธีการเพิ่มอัตราผลผลิตด้วยวิธีการทาไร่แบบทางเลือกใหม่ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรน้า การปรับปรุงกระแสของเสียในการผลิตอ้อย และการปรับปรุงสุขภาพของคนงานตัดอ้อย วิธีการเพาะปลูกอ้อยสมัยใหม่สาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประโยชน์ของรถตัดอ้อยของ Case IH ระบบเทเลเมติกส์และระบบนาทางที่แม่นยาพร้อมด้วยการสาธิตภาคปฏิบัติจากผู้เข้าร่วม และประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 75 ปีของผลิตภัณฑ์ Austoft

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมจาลอง Austoft ของ Case IH ซึ่งเป็นโปรแกรมจาลองระบบสัมผัสเต็มรูปแบบตัวแรกในภูมิภาคเอเชีย เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและฝึกอบรมผู้ควบคุมรถตัดอ้อยก่อนใช้งานจริงในไร่

มร. ไมเคิล มอนซิโอ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Austoft ประจาภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาของ Case IH กล่าวว่า: “เราใช้ประสบการณ์มากกว่า 75 ปีของเราทางานร่วมกับผู้ปลูกอ้อยและโรงงานหีบอ้อยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พลิกเปลี่ยนวงการการทาไร่อ้อยทั่วโลก
“ผู้เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดของเราเป็นตัวแทนจากตลาดหลัก 8 แห่งในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งทั้งหมดได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี Austoft มาตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งเป็นปีที่ผลิตภัณฑ์ Austoft 8000 ซีรีส์ออกวางตลาดครั้งแรก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์รถตัดอ้อย Austoft ได้จาหน่ายรวมมากกว่า 750 เครื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน และเรามีความภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปลูกอ้อยและโรงงานหีบอ้อยในภูมิภาคนี้ด้วย”

มร.เอ็มเร่ คาลาซลี่ กล่าวเสริมว่า: “จากประสบการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องจักรของเรา เรารู้ว่าเครื่องเก็บเกี่ยวเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของภาพรวมทั้งหมดในอุตสาหกรรม เราจะต้องทางานร่วมกันภายในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเราสามารถผลิตอาหาร เชื้อเพลิง และเส้นใยสาหรับโลกของเราได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถปกป้องทรัพยากรและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ทางานในอุตสาหกรรมนี้ด้วย เราได้รับเกียรติอย่างสูงและภูมิใจที่สามารถเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้สาหรับผู้เชี่ยวชาญจานวนมาก”

มร. เฟง เฮ กรรมการผู้จัดการของบริษัท Nanning Poly Sunway Technologies Engineering Co., Ltd ในมณฑลกวางสี ประเทศจีน ให้ความเห็นว่า: “การประชุมนี้เป็นโอกาสที่แท้จริงในการได้พบปะกับตัวแทนจาหน่าย ลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมจากทั่วโลก เราไม่เพียงได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถตัดอ้อย Austoft 8000 ซีรีส์และ 4000 ซีรีส์และระบบการทาไร่ที่แม่นยา АFS ของ Case IH เท่านั้น แต่เรายังได้รับความเข้าใจเชิงลึกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจอ้อยโดยใช้อุปกรณ์และระบบเหล่านั้นในหลากหลายประเทศอีกด้วย ผมมีความมั่นใจว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะช่วยให้ผมปรับปรุงธุรกิจได้ในอนาคต”

ฮันนี อาย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท Yoma Heavy Equipment จากประเทศเมียนมาร์ กล่าวว่า: “น่าทึ่งมากสาหรับความสามารถของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และประสบการณ์เชิงลึกที่เราได้รับจากการพบปะกับผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมอ้อยจากนานาประเทศ! การทาความเข้าใจถึงความแตกต่างและการระบุความคล้ายคลึงกันกับประเทศอื่นๆ เป็นความเข้าใจเชิงลึกที่สาคัญที่สุดสาหรับตัวแทนจากประเทศเมียนมาร์ของเรา สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษสาหรับฉันคือโปรแกรมจาลองรถตัดอ้อยของ Case IH เพียงได้เห็นฉันก็ประทับใจในผู้ควบคุมเครื่องจักรที่มีคุณภาพและวิธีการที่พวกเขาสามารถใช้ทักษะสาหรับเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรได้”

ผู้ติดต่อสาหรับข่าวสาร:
Bheerati Ongsuragz
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจาประเทศไทย Case IH