พลังงานสะอาด

พลังงานชีวภาพ

อุบลไบโอ ดันเทคโนโลยี ‘ZERO WASTE’ ทุ่มพันล้านบำบัดน้ำเสียเป็นศูนย์

กลุ่ม บ.อุบลไบโอฯ ทุ่มกว่า 1,000 ล้าน นำเทคโนโลยี ZERO WASTE บำบัดน้ำเสียครบวงจร เพิ่มมูลค่า“กากมันสำปะหลัง” เป็นปุ๋ยอินทรีย์และผลิตพลังงาน น้ำสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนเสริมเกษตรอินทรีย์ เสริมคุณภาพอาหาร ลดต้นทุน สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Read More