เชื้อเพลิงชีวภาพ

งานวิจัย

เอนไซม์ชนิดใหม่ช่วยเร่งน้ำตาลให้แปรสภาพสู่ระบบเชื้อเพลิงชีวภาพโดยไม่ต้องใช้ยีสต์

นักวิจัยชาวออสเตรเลี

Read More