เชื้อเพลิงชีวมวล

ETHANOL

โรงงานฯ ทิพย์สุโขทัย นำชานอ้อยที่เหลือใช้ผลิตไฟฟ้าชีวมวล

โรงไฟฟ้าชีวมวลทิพย์สุโขทัย ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีที่ดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยประมาณ 70% ของพื้นที่ ในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาล ที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศไทย เป็นอันดับ 2 ของโลก ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ นับเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบที่สำคัญในจังหวัดสุโขทัย และได้เป็นแหล่งให้ความรู้สำหรับชุมชน นักเรียน และนักศึกษา

Read More