CAÑA BRAVA ประเทศเปรู ได้นำระบบออนไลน์มาใช้ในการวัดสีของน้ำตาลและควบคุมการเติบโตของกระบวนการเคี่ยวตกผลึก

ภายใต้กระบวนการปรับป Read more

“หม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศแนวนอนแบบซ้อน” นวัตกรรมระดับโลกสำหรับโรงงานนํ้าตาล

หม้อเคี่ยวระบบสุญญาก Read more