อ้อยพันธุ์ใหม่

SUGAR THAILAND

กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวอ้อยพลังงานพันธุ์แรกของไทย “กวก. ขอนแก่น 4”

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า อ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทราย กากน้ำตาล และยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเอทานอล รวมทั้งชานอ้อยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตน้ำตาลและผลิตพลังงานไฟฟ้า ประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานปีละประมาณ 85,966 พันตันและมีแนวโน้มสูงขึ้น อ้อยจึงเป็นพืชที่มีศักยภาพและมีความยั่งยืนในการนำมาเป็นพืชพลังงานทดแทน ซึ่งผลผลิตอ้อยทุกส่วนสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้ ทั้งพลังงานไฟฟ้าชีวมวล และเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานโดยตรง เนื่องจากที่ผ่านมาการพัฒนาพันธุ์อ้อยเน้นอ้อยที่มีความหวานสูง ดังนั้นศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

Read More