เอทานอล

พัฒนากระบวนการหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล

กระบวนการผลิตเอทานอล (แอลกอฮอล์) จากการหมักน้ำตาล เป็นกรรมวิธีโบราณที่รู้จักกันดีสำหรับผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อการบริโภคและใช้งานทางการแพทย์ของมนุษย์และในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา เราค้นพบการใช้เอทานอลรูปแบบใหม่อย่างมีนัยยะสำคัญอีกแบบหนึ่ง คือการผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel)

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ได้ส่งผลกระทบธุรกิจการผลิตเอทานอลทั่วโลก เนื่องจากปริมาณที่ใช้ในการผสมกับน้ำมันเบนซินนั้นมีปริมาณมากกว่าที่เคยผลิตเพื่อการบริโภคอย่างมหาศาล จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลได้อย่างมีประสิทธิภาพจากวัตถุดิบที่หลากหลาย

ในยุคสมัยก่อน กระบวนการหมักถือเป็นศาสตร์ในการผลิตแอลกอฮอล์ที่เน้นไปทางกลิ่นและรสชาติ แต่ในปัจจุบันประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล ไทย และอินเดียได้ผลิตเอทานอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างเป็นระบบ ในประเทศไทย ปริมาณการผลิตเอทานอลในแต่ละวันจะอยู่ที่ 3–3.5 ล้านลิตร ซึ่งการวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลให้มีประสิทธิภาพ จึงมีความสำคัญโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรจากผลผลิตเอทานอลเป็นอย่างมาก

บทความโดย Pradeep Dhotey รองประธานฝ่ายงานผลิตภัณฑ์ชีวภาพของโรงงานปราชญ์ ผู้เขียนบทความนี้มีประสบการณ์มากว่า 30 ปีเกี่ยวกับโรงงานผลิตเอธานอลและน้ำตาล.

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดของกระบวนการผลิตเพื่อเปลี่ยนน้ำตาลเป็นเอทานอล คือจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่เรียกว่า ‘ยีสต์’ ซึ่งในขณะที่การวิจัยต่างๆมุ่งเน้นไปยังปัจจัยที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตดังต่อไปนี้

 • การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสม
 • ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ยีสต์สามารถทนทานได้สูงสุด
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วการเจริญเติบโตและขยายพันธ์ของยีสต์

จากปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมาล้วนมีความสำคัญกับประสิทธิภาพของยีสต์ จึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจและพัฒนาสายพันธุ์ของยีสต์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในกระบวนการเปลี่ยนน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เช่น กลูโคสและฟรุกโตสไปเป็นเอทานอล ถึงแม้ว่ายีสต์จะมีหลายสายพันธุ์ แต่ Saccharomyces Cerevisiae คือสายพันธุ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบ

อีกปัจจัยที่สำคัญคือคุณลักษณะหรือคุณภาพของวัตถุดิบอื่นๆที่ใช้ในการผลิตเอทานอล เช่น กากน้ำตาล น้ำอ้อยมันสำปะหลัง ข้าวโพด หรือ ข้าว เป็นต้น ในการศึกษาครั้งนี้เราจะพิจารณาวัตถุดิบในกลุ่มน้ำตาลที่นิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกากน้ำตาลเป็นหลัก

กระบวนการหมักแอลกอฮอล์โดยใช้กากน้ำตาลกำลังเผชิญกับความท้าทายดังต่อไปนี้

 • กากน้ำตาลมักจะมาพร้อมด้วยกรดอินทรีย์ เช่น Volatile acid ที่มีองค์ประกอบหลักจาก Lactic bacteria และ Mesophilic bacteria ซึ่งส่งผลต่อการทำงานและลดประสิทธิภาพของยีสต์
 • สีของกากน้ำตาลมาจากคาราเมล หากมีค่าสูงกว่า 0.35 O.D. (Optical Density) จะทำให้ประสิทธิภาพการ
  ทำงานของยีสต์ตกลงอย่างมีนัยยะ
 • ในบางครั้งกากน้ำตาลก็มีสารอาหารอื่นๆที่จำเป็นต่อยีสต์น้อยมาก ดังนั้นต้องเติมสารอาหารตามเหมาะสมเพื่อสุขภาพและการเจริญเติบโตที่ดีของยีสต์ก็มีความจำเป็น
 • สารแขวนลอยในกากน้ำตาล เช่นแคลเซียม, ซิลิก้าและอื่นๆ ทำให้เกิดปัญหาตะกอนในกระบวนการหมัก
 • นอกจากน้ำตาลที่หมักได้แล้ว กากน้ำตาลยังมีน้ำตาลหลงเหลือที่ไม่สามารถหมักได้ราวถึงสารอนินทรีย์ และสารอินทรีย์ เช่นโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ยางเหนียว แว็กซ์ เป็นต้น
Yeast Cells Photo

ดังนั้นเพื่อให้ประสิทธิภาพในกระบวนการหมักมีเสถียรภาพจึงจำเป็นต้องมีความรู้และศึกษาผลการวิเคราะห์กากน้ำตาลในเชิงลึก แล้วนำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ตัวปริมาณน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอทำให้กระบวนการหมักมีประสิทธิภาพ

 • สารอาหารเสริมมีความจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารของยีสต์ที่ดีขึ้น
 • ปริมาณกรด Volatile acid หรือแรงดันออสโมติกที่สูงขึ้น จะลดประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารของยีสต์ และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพกระบวนการหมักให้ลดลง
 • สภาพแวดล้อมที่สะอาดมีอนามัยดี และมีอุณหภูมิ pH ที่เหมาะสม มีบทบาทสำคัญในระหว่างกระบวนการหมักยีสต์
 • แบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบยังมีบทบาทสำคัญในการหมักอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากแบคทีเรียบริโภคน้ำตาลจึงมีการสูญเสียน้ำตาลที่หมักได้ ซึ่งที่จริงแล้วควรจะเปลี่ยนเป็นเอทานอลโดยยีสต์

เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเหล่านี้ จึงควรมีวิธีการที่เป็นระบบ เพื่อให้การหมักมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรพิจารณาปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้

 • หลักการดำเนินการหมักขั้นสูงโดยใช้วัสดุและการวางท่อที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งควรมีข้อก?ำหนดที่เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดระหว่างการปฏิบัติงาน
 • การวางแผนใช้วัตถุดิบเหมาะสมตามฤดูกาลของวัตถุดิบในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพ
 • ปรับใช้ยีสต์ให้ถูกชนิดสำหรับกระบวนการต่างๆ
 • แก้ไขการใช้สารเติมแต่งในรูปแบบของการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปนเปื้อน

Praj Industries เป็นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของโลกที่ดำเนินงานมากว่า 35 ปี ออกแบบและก่อสร้างโรงเอทานอลมามากกว่า 750 แห่งใน 75 ประเทศทั่วโลก และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Praj Industries ได้ดำเนินงานมามากกว่า 50 โครงการ มีเอทานอลมากกว่า 3 ล้านลิตรผลิตทุกวันจากโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีของ Praj Industries ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Praj Industries มีศูนย์วิจัยและพัฒนาเป็นของตนเองในนามว่า Praj Matrix ซึ่งดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบทุกประเภท สายพันธุ์ยีสต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในสิทธิบัตรทางเทคโนโลยีของ Praj ที่ลูกค้าสามารถขอรับยีสต์ที่เพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ฝ่ายงานผลิตภัณฑ์ชีวภาพของ Praj มีฐานข้อมูลจากการวิเคราะห์วัตถุดิบที่หลากหลาย และจากประสบการณ์การทำงาน ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมัก ในกิจการโรงงานน้ำตาลอีกด้วย

Effytone คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้กับกระบวน การหมัก ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับแต่งแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบต่างๆ เช่น กากน้ำตาลจากอ้อย / กากน้ำตาลจากหัวบีท / น้ำเชื่อม ข้าว ข้าวโพด รวมไปถึง มันสำปะหลัง เพราะวัตถุดิบแต่ละชนิดมีลักษณะพิเศษในกระบวนการหมักที่แตกต่างกัน

Effytone ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของยีสต์ได้ แม้จะอยู่ในสภาวะแวดล้อมในกระบวนการหมักที่โหดร้าย เช่น มีปริมาณของสารแขวนลอยสูง แอลกอฮอล์มีความเข้มข้นของสูง และมีสารปนเปื้อนที่เหลากหลาย โดยไม่เพียงเพิ่มผลผลิตแอลกอฮอล์ แต่ยังควบคุมการผลิตกรดและยับยั้งการปนเปื้อนในระหว่างการหมัก

 • สารเสริมแต่งของ Praj นั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะสำหรับโรงกลั่นแอลกอฮอล์ ที่มีจุดเด่นสำคัญต่างๆ ดังนี้
 • เมื่อใช้ในระหว่างการหมัก จะระงับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและการสร้างกรดเพิ่มเติม เช่น สามารถลดระดับของ acetic acid และ propionic acid เป็นต้น
 • ควบคุมการติดเชื้อที่เกิดจากกรดแลคติคและแบคทีเรีย
 • เอนไซม์ย่อยสลายพอลิเมอร์ที่มีอยู่ ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและเปลี่ยนโพลีเมอร์ที่ไม่สามารถละลายได้ของน้ำตาลกลูโคสและซูโครส กลายเป็นน้ำตาลที่หมักได้
 • เอนไซม์ช่วยปลดปล่อย FAN ที่มีอยู่ในตัววัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงโปรตีนให้เป็นไนโตรเจนในรูปแบบที่ยีสต์สามารถดูดซึมได้
 • ให้สารอาหารที่สำคัญต่อยีสต์ในระหว่างกระบวนการหมัก

โดยสรุป เราสามารถกล่าวได้ว่าการหมักเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ก็สามารถควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงหากปฏิบัติอย่างที่ดีที่สุด การเพิ่มประสิทธิภาพโดยทีมงาน Prajสามารถช่วยผู้ผลิตเอทานอลในการเพิ่มผลผลิตและผลกำไรของโรงงาน เราสามารถดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการในระดับโรงงาน รวมทั้งแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมได้ตามต้องการ

สารเสริมแต่งสำหรับกระบวนการผลิตน้ำตาล

หลังจากประสบความสำเร็จในการคิดค้นสารเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโรงกลั่นแอลกอฮอล์ทั่วโลกแล้ว Praj Industries ยังประสบความสำเร็จในด้านการนำเสนอการเพิ่มกระบวนการผลิตน้ำตาลที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อก้าวข้ามความท้าทายในกระบวนการผลิตอีกด้วย อาทิ เช่น

 1. การเน่าเสียในกระบวนการผลิตน้ำตาลเนื่องจากจุลินทรีย์ แบคทีเรีย และเชื้อราต่างๆ
 2. โพลีแซคคาไรด์ที่ไม่ใช่น้ำตาล ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในกระบวนการผลิตน้ำตาลเนื่องจากมี Dextran และแป้ง

Praj ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเสริมสร้างประสิทธิภาพดังต่อไปนี้

JUICEZYME เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวที่มีการผสมผสานของเอนไซม์ dextranase & amylase เหมาะสำหรับการย่อยสลายของ Dextran และแป้งในกระบวนการผลิตน้ำตาล

Juicezyme ช่วยลดความหนืดของน้ำเชื่อม ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกรอง การระเหยและการตกผลึก ทำให้คุณภาพของสีและโครงสร้างผลึกของน้ำตาลปรับปรุงดีขึ้น

JUICESAFE เป็นไบโอไซด์ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นของโรงงานน้ำตาลและการแปรรูปน้ำอ้อยโดยใช้เส้นใย.

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat