งานวิจัย

มก.วิจัย ท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด มอบเกษตรต้นแบบ 1,000 ตัน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว วิธีมอบท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดให้กับเกษตรกรต้นแบบที่ประสบปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง โดยมีโครงการที่เข้าร่วม 7 แห่ง

ทั้งนี้ การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวแบบประณีตแนวใหม่ NIP เป็นระบบการผลิตอ้อยที่เน้นคุณภาพ สะอาด อาศัยกรอบแนวคิดจากหลักการ “เพิ่มจากลด” (more with less) ของระบบ Sustainable Sugarcane Initiative (SSI) (ICRISAT-WWF Project, 2009) เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนา โดยยึดหลัก “เพิ่มจากลด” คือ การผลิตแบบประณีตจะเพิ่มในสิ่งที่เป็นประโยชน์และลดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้การผลิตอ้อยของเกษตรกรไทยได้กำไรเพิ่มจากผลผลิตอ้อยที่มีคุณภาพดีและปริมาณสูง จากการลดการเกิดโรค ลดจำนวนท่อนพันธุ์ปลูก ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนกำจัดศัตรูพืช เพิ่มระยะเวลาในการไว้ตอได้นานขึ้น เพิ่มกำไรในการปลูกอ้อยต่อครั้ง และสุดท้ายจะเป็นการเพิ่มความยั่งยืนในการปลูกอ้อยของ อุดมศักดิ์ และคณะ, 2560 ได้รายงานว่าการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวแบบประณีตแนวใหม่ในสภาพโรงเรือนอนุบาลและแปลงปลูก โดยใช้เทคนิคการกำจัดเชื้อโรคใบขาวด้วยยาปฎิชีวนะร้อนมีประสิทธิภาพในการช่วยกำจัดเชื้อโรคใบขาวที่ติดมากับท่อนพันธุ์ เป็นวิธีการที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้ไม่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายในการทำไม่แพง ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกำจัดเชื้อที่ติดมากับท่อนพันธุ์ด้วยการแช่ในยาปฏิชีวนะร้อน 2) เพาะกล้าในโรงเรือนป้องกันแมลงพาหะ 3) แปลงปลูกกล้าพันธุ์หลัก ปลอดโรคที่มีการจัดการแปลงและแมลงพาหะที่ดี ทั้งนี้ในระบบการผลิตจะมีการสุ่มตรวจเชื้อสาเหตุโรคใบขาวในกล้าอ้อยอย่างสม่ำเสมอ

ทางคณะนักวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เริ่มต้นในปีงบประมาณ 2559 เรื่อง “การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว” ต่อมาในปี 2560 เรื่อง “การจัดทำแปลงพันธุ์ขยายอ้อยปลอดโรคใบขาว” ปีงบประมาณ 2562 เรื่อง “การส่งเสริมและติดตามเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวแบบประณีตแนวใหม่สำหรับเกษตรกร”จนถึงปัจจุบัน โครงการเรื่องการพัฒนาและผลิตท่อนพันธุ์สะอาดนำร่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ดำเนินการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันได้มีการนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยปลอดโรคใบขาว การขยายพันธุ์อ้อยในเชิงอุตสาหกรรมด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์ การอนุบาลต้นกล้าในระบบโรงเรือนกันแมลงการพัฒนาเทคนิคที่มีความไวสูง (sensitivity) เป็นต้น

ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งจากปี 2561 ทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงจาก 128 ล้านตัน เป็น 75 ล้านตัน (รายงานสถานการณ์ปลูกอ้อยปีผลผลิต 2562/63) ทำให้ขาดแคลนท่อนพันธุ์สะอาดในการเพาะปลูก ทางสำนักวิจัยแห่งชาติ เล็งเห็นปัญหาเร่งด่วน ได้อนุมัติโครงการวิจัย ซึ่งดำเนินการโดย ผศ.ดร.ธนพล ไชยแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแจกจ่ายท่อนพันธุ์สะอาดที่ได้จากโครงการวิจัยที่ดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการนำร่องผลิตต้นพันธุ์อ้อยสะอาดนี้ ได้ผลิตท่อนพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เนื่องจากภาวการณ์ขาดแคลนท่อนพันธุ์ โดยขยายพันธุ์อ้อยแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และท่อนพันธุ์สะอาดปราศจากโรคเพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์สำหรับพื้นที่ปลูกอ้อยที่สำคัญของประเทศไทย และจัดโครงการมอบพันธุ์อ้อยสะอาดให้กับเกษตรกรต้นแบบที่ประสบปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง โดยช่วงแรกจะมอบท่อนพันธุ์จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ตัน มีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 7 โรงงานคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 โรงงานคือ โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์, โรงงานน้ำตาลวังขนาย(มหาวัง) จังหวัดมหาสารคาม และโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (สกลนคร) จังหวัดสกลนคร ภาคเหนือ จำนวน 2 โรงงาน คือ โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) จังหวัดนครสวรรค์ และโรงงานน้ำตาลนครเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ภาคกลาง จำนวน 2 โรงงาน คือโรงงานน้ำตาลลลพบุรี (สระโบสถ์) จังหวัดลพบุรี และโรงงานน้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล (อู่ทอง) จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำท่อนพันธุ์อ้อยดังกล่าว ไปแจกจ่ายสู่เกษตรกรใช้ปลูกเป็นแปลงพันธุ์ เพื่อใช้ทดแทนอ้อยเป็นโรคและลดพื้นที่การระบาดในฤดูการผลิต 64/65 โดยพันธุ์อ้อยที่นำมาแจกมีพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kps01-12 และทองผาภูมิ 6) ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (LK92-11) และกรมวิชาการเกษตร (ขอนแก่น 3) โดยโรงงานน้ำตาลให้การสนับสนุนในการติดต่อเกษตรกรต้นแบบรวมถึงการประสานงานเพื่อกระจายท่อนพันธุ์ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat