อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

สอน. มอบ 89 รางวัล ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ปี 63

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้บริหารโรงงานน้ำตาล ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2563 ได้คัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ที่มีผลงานการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตดีเด่น รวมทั้งสิ้น 89 รางวัล เพื่อเข้ารับถ้วยเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีความมุ่งมั่นตั้งใจมาอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งความหวานนี้ให้มีเสถียรภาพ แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ และปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและรองรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่การปรับแก้กฎหมายให้ครอบคลุมกับการนำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการที่จะก้าวไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) โดยมีเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ รัฐบาลโดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมยกระดับเป็นเกษตรปลอดการเผา

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ปรับบทบาทการทำงานในรูปแบบเน้นการบูรณาการโดยการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกับการสร้างความเป็นธรรม รักษาผลประโยชน์ ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในฤดูการผลิต ปี 2562/2563 ที่ผ่านมาถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่มีมาอย่างยาวนาน มีปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ คิดเป็นร้อยละ 49.65 จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดและในปี พ.ศ. 2563 ถือเป็นปีที่ท้าท้ายของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในประเทศไทย เพราะฉะนั้นการดำเนินการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ต้องสอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในฤดูการผลิตปี 2563/2564 จะหาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรการจูงใจที่คุ้มค่าเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด และการที่จะไปถึงเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ได้สำเร็จนั้น บุคคลที่สำคัญเห็นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยการแก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ผ่านมาเกษตรกรชาวไร่อ้อยถือเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแรกที่ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง รวมถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันรณรงค์แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างจริงจังมาโดยตลอด

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวปิดท้ายว่า สำหรับพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2563 เป็นเสมือนการยืนยันถึงความรู้ ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาตนเอง และการประกอบธุรกิจ เพื่อสรรสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยอย่างแท้จริง และแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้ให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้บริหารโรงงานน้ำตาล ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างสม่ำเสมอตลอดมา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจึงคัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ที่มีผลงานการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตดีเด่นเพื่อเข้ารับถ้วยเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ สำนักงานได้คัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีผลงานการพัฒนาด้านอ้อยดีเด่น และโรงงานน้ำตาลที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดรวม 89 รางวัล ประกอบด้วย

1. รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล และระดับดี จำนวน 11 รางวัล
2. รางวัลอ้อยรักษ์โลก จำนวน 4 รางวัล
3. รางวัลโรงงานน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4 ปี ติดต่อกัน จำนวน 1 รางวัล
4. รางวัลชาวไร่อ้อยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา จำนวน 5 รางวัล
5. รางวัลชาวไร่อ้อยที่มีผลผลิตและคุณภาพอ้อยดีเด่น จำนวน 5 รางวัล
6. รางวัลชาวไร่อ้อยที่มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพด้านการจัดการพันธุ์อ้อย น้ำ ดินและปุ๋ย จำนวน 16 รางวัล
7. รางวัลชาวไร่อ้อยที่มีการบริหารจัดการไร่อ้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 รางวัล
8. รางวัลชาวไร่อ้อยตัวอย่าง จำนวน 4 รางวัล
9. รางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นของสถาบันชาวไร่อ้อย จำนวน 34 รางวัล

โดยการมอบรางวัลดังกล่าว จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างกำลังใจ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ให้มีผลผลิตที่ดี รักษามาตรฐาน และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมแข่งขันในเวทีสากลต่อไป

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat