NEWS

Sugarcane industry gathers in Thailand for the first South East Asia Sugarcane Summit

การประชุมสุดยอดด้านอุตสาหกรรมอ้อยระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2019

การรวมตัวกันของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยในการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรก

ผู้ปลูกอ้อย โรงงานหีบอ้อย และตัวแทนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ได้เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดของ Case IH Summit ที่จัดขึ้นที่เขาใหญ่ ประเทศไทยเพื่อหารือในหัวข้ออนาคตของอุตสาหกรรมอ้อย

การประชุมสุดยอดด้านอุตสาหกรรมอ้อยระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2019 จัดขึ้นโดย Case IH ตั้งแต่วันที่ 7 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคมที่กรีนเนอรี รีสอร์ต เขาใหญ่ ประเทศไทย การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโครงการริเริ่มที่สาคัญโครงการแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนาผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยมากกว่า 130 ท่านมาประชุมร่วมกันเพื่อหารือในด้านนวัตกรรม ความยั่งยืน และความสามารถในการทากาไรในอุตสาหกรรมอ้อย กิจกรรมนี้ยังถือเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 75 ปีของผลิตภัณฑ์ Austoft® ซึ่งเป็นก้าวที่สาคัญและช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจสาหรับแบรนด์ Case IH

มร.เอ็มเร่ คาลาซลี่ ผู้อานวยการธุรกิจการเกษตรของบริษัท CNH Industrial ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น กล่าวว่า: “เราไม่เคยมีกิจกรรมของ Case IH ในลักษณะนี้ในประเทศไทยมาก่อน ซึ่งกิจกรรมนี้สนับสนุนให้ลูกค้าอุตสาหกรรมอ้อยของเราจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกันและผู้บรรยายของเราจากประเทศบราซิลและออสเตรเลียสนับสนุนให้ผู้ปลูกอ้อย โรงงานหีบอ้อยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนาเสนอการเปรียบเทียบและแสดงถึงความแตกต่างของวิธีการใหม่ๆ ของการผลิต “กิจกรรมนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเราในการทาให้ภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศสาหรับเครื่องจักรเก็บเกี่ยวอ้อย

ในช่วงเวลาสี่วันของกิจกรรมนี้ ผู้เกี่ยวข้องจากนานาประเทศจะถกอภิปรายในหัวข้อที่มีความสาคัญสูงภายในอุตสาหกรรม ได้แก่ วิธีการเพิ่มอัตราผลผลิตด้วยวิธีการทาไร่แบบทางเลือกใหม่ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรน้า การปรับปรุงกระแสของเสียในการผลิตอ้อย และการปรับปรุงสุขภาพของคนงานตัดอ้อย วิธีการเพาะปลูกอ้อยสมัยใหม่สาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประโยชน์ของรถตัดอ้อยของ Case IH ระบบเทเลเมติกส์และระบบนาทางที่แม่นยาพร้อมด้วยการสาธิตภาคปฏิบัติจากผู้เข้าร่วม และประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 75 ปีของผลิตภัณฑ์ Austoft

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมจาลอง Austoft ของ Case IH ซึ่งเป็นโปรแกรมจาลองระบบสัมผัสเต็มรูปแบบตัวแรกในภูมิภาคเอเชีย เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและฝึกอบรมผู้ควบคุมรถตัดอ้อยก่อนใช้งานจริงในไร่

มร. ไมเคิล มอนซิโอ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Austoft ประจาภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาของ Case IH กล่าวว่า: “เราใช้ประสบการณ์มากกว่า 75 ปีของเราทางานร่วมกับผู้ปลูกอ้อยและโรงงานหีบอ้อยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พลิกเปลี่ยนวงการการทาไร่อ้อยทั่วโลก
“ผู้เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดของเราเป็นตัวแทนจากตลาดหลัก 8 แห่งในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งทั้งหมดได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี Austoft มาตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งเป็นปีที่ผลิตภัณฑ์ Austoft 8000 ซีรีส์ออกวางตลาดครั้งแรก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์รถตัดอ้อย Austoft ได้จาหน่ายรวมมากกว่า 750 เครื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน และเรามีความภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปลูกอ้อยและโรงงานหีบอ้อยในภูมิภาคนี้ด้วย”

มร.เอ็มเร่ คาลาซลี่ กล่าวเสริมว่า: “จากประสบการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องจักรของเรา เรารู้ว่าเครื่องเก็บเกี่ยวเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของภาพรวมทั้งหมดในอุตสาหกรรม เราจะต้องทางานร่วมกันภายในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเราสามารถผลิตอาหาร เชื้อเพลิง และเส้นใยสาหรับโลกของเราได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถปกป้องทรัพยากรและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ทางานในอุตสาหกรรมนี้ด้วย เราได้รับเกียรติอย่างสูงและภูมิใจที่สามารถเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้สาหรับผู้เชี่ยวชาญจานวนมาก”

มร. เฟง เฮ กรรมการผู้จัดการของบริษัท Nanning Poly Sunway Technologies Engineering Co., Ltd ในมณฑลกวางสี ประเทศจีน ให้ความเห็นว่า: “การประชุมนี้เป็นโอกาสที่แท้จริงในการได้พบปะกับตัวแทนจาหน่าย ลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมจากทั่วโลก เราไม่เพียงได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถตัดอ้อย Austoft 8000 ซีรีส์และ 4000 ซีรีส์และระบบการทาไร่ที่แม่นยา АFS ของ Case IH เท่านั้น แต่เรายังได้รับความเข้าใจเชิงลึกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจอ้อยโดยใช้อุปกรณ์และระบบเหล่านั้นในหลากหลายประเทศอีกด้วย ผมมีความมั่นใจว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะช่วยให้ผมปรับปรุงธุรกิจได้ในอนาคต”

ฮันนี อาย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท Yoma Heavy Equipment จากประเทศเมียนมาร์ กล่าวว่า: “น่าทึ่งมากสาหรับความสามารถของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และประสบการณ์เชิงลึกที่เราได้รับจากการพบปะกับผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมอ้อยจากนานาประเทศ! การทาความเข้าใจถึงความแตกต่างและการระบุความคล้ายคลึงกันกับประเทศอื่นๆ เป็นความเข้าใจเชิงลึกที่สาคัญที่สุดสาหรับตัวแทนจากประเทศเมียนมาร์ของเรา สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษสาหรับฉันคือโปรแกรมจาลองรถตัดอ้อยของ Case IH เพียงได้เห็นฉันก็ประทับใจในผู้ควบคุมเครื่องจักรที่มีคุณภาพและวิธีการที่พวกเขาสามารถใช้ทักษะสาหรับเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรได้”

ผู้ติดต่อสาหรับข่าวสาร:
Bheerati Ongsuragz
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจาประเทศไทย Case IH

vulkan vegas, vulkan casino, vulkan vegas casino, vulkan vegas login, vulkan vegas deutschland, vulkan vegas bonus code, vulkan vegas promo code, vulkan vegas österreich, vulkan vegas erfahrung, vulkan vegas bonus code 50 freispiele, 1win, 1 win, 1win az, 1win giriş, 1win aviator, 1 win az, 1win azerbaycan, 1win yukle, pin up, pinup, pin up casino, pin-up, pinup az, pin-up casino giriş, pin-up casino, pin-up kazino, pin up azerbaycan, pin up az, mostbet, mostbet uz, mostbet skachat, mostbet apk, mostbet uz kirish, mostbet online, mostbet casino, mostbet o'ynash, mostbet uz online, most bet, mostbet, mostbet az, mostbet giriş, mostbet yukle, mostbet indir, mostbet aviator, mostbet casino, mostbet azerbaycan, mostbet yükle, mostbet qeydiyyat