Mitr Phol

SUGAR THAILAND

“มิตรผล” ได้รับมาตรฐานจาก IPHA 7 โรงงานการผลิตปลอดโควิด-19

มาตรฐาน IPHA หรือ Industrial and Production Hygiene Administration เป็นมาตรฐานที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันวางกรอบพิจารณา เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากร รวมถึงมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ถูกต้อง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดการเพื่อป้องกัน COVID-19 อย่างชัดเจน กลุ่มมิตรผล ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ในประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย

Read More